U zoekt in het oog springende marketing?

Uw (vernieuwd) logo ontwerpen? Een complete rebranding van uw huisstijl? Unieke gepersonaliseerde uitnodigingen of een catchy productverpakking realiseren? Of extra advies hoe de zaken gewoon te verbeteren?

Ontdek onze projecten en diensten

Privacyvoorwaarden en cookies

Hierbij vindt U een samenvatting van de Privacyvoorwaarden en cookies (verder afgekort als “AV”) van Crebist (verder gebruikt als “ons”, "wij", “Crebist”). Deze tekst heeft tot doel u op een klantvriendelijke manier te informeren over de geldende GDPR regels inzake Privacyvoorwaarden en cookies.

Wij nemen uw privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie. Dit privacybeleid geeft aan hoe wij omgaan met de gegevens van prospects, klanten en partners. De privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verkregen via de websites van Crebist of via een ander kanaal van Crebist en is in lijn met de geldende Europese GDPR wetgeving rond de verwerking en bescherming van persoonsgegevens. U dient zich ervan bewust te zijn dat Crebist niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Crebist respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 1. Gebruik van verzamelde gegevens. Uw persoonsgegevens worden door Crebist verwerkt ten behoeve van o.a. de volgende doeleinden en rechtsgronden: het gebruik van onze diensten, communicatie, marketing, ... Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Wij kunnen u o.a. volgende persoonsgegevens vragen; naam, voornaam, telefoon, adres, taal en e-mailadres. De gegevens worden gebruikt om de dienst op een correcte manier te kunnen uitvoeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Crebist of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. De persoonsgegevens die we kunnen opvragen zijn o.a. ; naam, voornaam, telefoon, adres, taal en e-mailadres. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Crebist of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
 2. Cookies Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schrijf. In een cookie zit informatie opgeslagen. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.
 3. Add-on, plugins en extensies Wij maken op onze website gebruik van add-ons en plug-ins om de werking van onze website te optimaliseren. Deze zorgen voor een verbeterde werking van onze site. Enkele van deze add-ons en plug-ins zijn o.a. GoogleAnalytics, GoogleAdWords, Facebook, Tawk.to. Crebist zal bij integratie van dergelijke add-ons en plug-ins een strenge controle uitvoeren op de aanbieders van deze functionaliteiten en zorgen dat deze maximaal verenigbaar zijn met de privacyverklaring.
 4. Doeleinden We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, voor het gebruik van onze diensten en communicatie, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.
 5. Derden We kunnen de gegevens die u aan ons geeft aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. In sommige gevallen kan de informatie intern worden gedeeld, onze werknemers zijn dan ook verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Crebist geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal Crebist de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
 6. Persoonsgegevens en de bescherming hiervan Crebist bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De persoonsgegevens worden verwijderd uit ons bestand na maximaal 10 jaar van inactieve periode. U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Onderaan dit privacy statement staan onze contactgegevens. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door Crebist te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Crebist streeft ernaar om uw persoonsgegevens zo goed als mogelijk te beschermen. Dit gebeurt zowel door technische als organisationele maatregelen, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
  • Alle personen die namens Crebist van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
  • Er worden back-ups gemaakt van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 7. Recht van aanpassing, verbetering en verwijderen Zoals voorzien door de privacy wetgeving, kan u steeds uw gegevens kosteloos laten aanpassen/ verwijderen. Gelieve hiervoor contact met ons op te nemen via de hieronder vermelde contactgegevens. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat. U vindt ook onderaan iedere mailing de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden van de nieuwsbrief.

 8. Feedback We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kan u contact met ons opnemen via de contactpagina. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
 9. Versie Crebist houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. Versie januari 2020

Algemene voorwaarden

Hierbij vindt U (verder afgekort als “U”, “de klant”) een samenvatting van de Algemene Voorwaarden (verder afgekort als “AV”) van Crebist (verder gebruikt als “ons”, “Crebist”). Deze tekst heeft tot doel u op een klantvriendelijke manier te informeren.

 1. Algemeen Onze AV zijn van kracht in alle gevallen, behoudens tegengestelde schikkingen uitdrukken en schriftelijk aanvaard door de partijen. Deze AV worden geregeld door de Belgische wetten. U erkent hierbij dat Crebist zich het recht voorbehoudt om zich te wenden tot de bevoegde rechtbank naar haar keuze bij ieder geschil. Een vermelding naar onze AV is aanwezig op onze facturen, offertes en orderbevestigingen. Bij offertes en verkopen per fax, e-mail of andere niet aangehaalde wijze verklaart de klant dat hij onze AV kent en aanvaardt. Op eenvoudige aanvraag via onze contactgegevens sturen wij de klant een gedrukt en/of digitaal exemplaar van onze AV. Bij bestelling erkent de koper kennis genomen te hebben van onze AV en hiermee akkoord te gaan. Wanneer zich wijzigingen voordoen in de toestand van de koper, hetzij ontbinding of verandering van maatschappij, onbekwaamheid, faillissement, schorsing van betaling of voor alle andere oorzaken, heeft Crebist het recht de overeenkomst te vernietigen of waarborgen te eisen.
 2. Offertes Alle offertes zijn vrijblijvend. Behoudens andersluidende overeenkomst bedraagt de geldigheidsduur van een offerte 30 kalenderdagen. Indien na het maken van de offerte, maar voor het tot stand komen van de verkoop, valuta, leverancierswijzigingen lonen, sociale lasten, taksen, enz … waarop onze offertes gebaseerd zijn, wijzigen, zijn we gerechtigd een evenredige prijswijziging toe te passen. Alle door Crebist aangegane verbintenissen zijn slechts bindend als deze door Crebist schriftelijk bevestigd werden. Enkel de door de verkoper ondertekende orderbevestiging verbindt de verkoper. Bestellingen opgenomen door een agent, een vertegenwoordiger, aangestelde, of bediende van de verkoper zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een persoon of orgaan, bevoegd om de vennootschap te verbinden.
 3. Levering De leveringstermijn wordt opgegeven ten titel van inlichting maar is niet bindend behoudens andersluidende overeenkomst. Hij is gebaseerd op de gegevens waarover Crebist beschikt op het moment van de offerte of bestelling. Wij stellen alles in het werk om de opgegeven termijn te respecteren. In geen geval zal de klant enige schadevergoeding kunnen eisen. Het overschrijden van de termijn geeft de klant niet het recht de levering te weigeren, noch de verbreking van de overeenkomst te vorderen. Alle bestelde goederen reizen voor risico van de opdrachtgever. Zowel bij franco als niet-franco leveringen, tenzij vooraf anders is overeengekomen. Het aannemen van de goederen door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of reçu, geldt als bewijs dat de emballage in goede staat was.Een gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de leveringen van onderdelen van een samengesteld order, kan separaat worden gefactureerd. In dergelijk geval moet de betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 – Betaling.In geval van zichtbare manko of averij bij levering moet de opdrachtgever onmiddellijk verhaal uitoefenen tegen de vervoerder enerzijds, en anderzijds Crebist onmiddellijk schriftelijk –per aangetekende zending of email- op de hoogte brengen.Tenzij anders is overeengekomen, is de opdrachtgever verplicht, om het afgewerkte order in ontvangst te nemen. Moet als gevolg van niet-afname van het afgewerkte order door de opdrachtgever, de goederen geheel of gedeeltelijk door de leverancier worden opgeslagen, dan zullen deze opslagkosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden.Indien, bij overeengekomen leveringen in gedeelten binnen een vooraf bepaalde tijd, het in totaal bestelde niet binnen die tijd is afgenomen, zomede indien, bij overeengekomen levering zonder dat daarbij een bepaalde tijd voor afname van het in totaal bestelde is overeengekomen, het in totaal bestelde niet binnen een jaar na de eerste aflevering is afgenomen, heeft de leverancier het recht het restant af te leveren en op de gebruikelijke wijze te factureren. Uw producten kunnen uitbesteed worden aan door ons goedgekeurde aannemers.
 4. Verkoopprijs Crebist eigent zich het permanent recht toe om ten alle tijden de prijzen van haar producten en formules aan te passen wanneer deze dit wenst. Op vraag van de klant zal de nieuwe verkoopprijs gespecificeerd uitgelegd worden, eventueel met de nodige bewijsstukken. Bij stijging of daling van de prijzen van materialen, fabrikaten en halffabrikaten of diensten, die voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk zijn, verandering van lonen, sociale werkgeverslasten en andere arbeidsvoorwaarden, valutawijzigingen en dergelijke omstandigheden zich voordoende na het aanvaarden van de opdracht, is Crebist gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhoren, resp. te verlagen. Wordt tussen partijen geen overeenstemming bereikt over een prijsverhoging of prijsverlaging dan wordt daarin voorzien door arbitrage door de Kamer van Koophandel.
 5. Betaling Al onze facturen zijn contact en zonder korting betaalbaar in onze vestiging, behoudens andere schriftelijke overeenkomst. U kan steeds uw factuur betalen via het bankrekeningnummer dat u terugvindt in artikel 12. Ingeval niet betaald of niet tegen de aangeduide vervaldag, loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele rente van 10% per jaar. Het indienen van klachten geeft de koper niet het recht om de betaling van de goederen uit te stellen. Ingeval één of meerdere facturen niet contant worden betaald of niet tegen de aangeduide vervaldag, en na aangetekende ingebrekestelling, zal het bedrag van elke factuur van rechtswege verhoogd worden met 10% met een minimum van 50,00 euro en een maximum van 2.500,00 euro, dit ten titel van conventionele forfaitaire schadevergoeding voor buitengerechtelijke kosten. Vanaf de ingebrekestelling loopt op deze schadevergoeding eveneens van rechtswege de conventionele rente van 10% per jaar. Op deze schadevergoeding is, na ingebrekestelling ook moratoire en eventuele gerechtelijke rente verschuldigd aan de wettelijke rentevoet. Ingeval niet contant wordt betaald of niet tegen de aangeduide vervaldag behouden wij ons eveneens het recht voor de uitvoering van andere orders te annuleren of op te schorten. De betaling zonder enig voorbehoud, zelfs van een deel van het bedrag van een factuur, geldt als aanvaarding van deze factuur. Eventuele afkortingen zullen steeds worden aanvaard onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis. Onze prijzen gelden steeds exclusief B.T.W. Alle andere belastingen en/of taksen die mochten verschuldigd zijn, zijn eveneens ten laste van de cliënt, ongeacht de overheid die ze gevestigd mocht hebben.
 6. Eigendomsvoorbehoud De geleverde diensten/goederen blijven tot aan de volledige betaling eigendom van Crebist. Bepaalde klantendiensten die Crebist aanbiedt (zoals bijvoorbeeld een adminpaneel) moeten beschouwd worden als een concessie naar de klant toe. Crebist behoudt dus het recht deze diensten ten alle tijden te wijzigen of op te zeggen. Alle ontwerpen, logo’s, tekeningen, composities, lay-outs e.d.m. door ons ontworpen zijn beschermd door de wet van 30/06/1994 en blijven onze eigendom. Het feit dat de klant in de kosten tot de totstandkoming participeert, verleent hem niet het eigendomsrecht, enkel het gebruiksrecht. Meestal bestaan deze uit een overwegend gedeelte niet fysisch leverbare voorwerpen of gegevens. De deelname in de kosten hiervoor is voor de klant een garantie, dat deze uitsluitend voor hem zullen gebruikt worden, en dat ze bij ons in goede omstandigheden opgeslagen en bewaard worden: dit betreft zowel fysische opslag (cd/dvd of andere draagbaar medium) als opslag in computergeheugens e.d. Het bewaren gebeurt op risico van de klant, inbegrepen het brandrisico. In het kader van dit eigendomsvoorbehoud is Crebist ook gemachtigd de realisaties te mogen opnemen in haar portfolio, dit zowel online als offline. Dit ook na het verstrijken van een overeenkomst/klant-leveranciersrelatie. Dit kan (niet limitatief) een weergave zijn op de website van Crebist, haar partners of opname in fysieke drager zoals catalogus of folder. Op eenvoudig schriftelijke verzoek van de klant zal Crebist de werken desgewenst anonimiseren.
 7. Klachten Eventuele klachten ten aanzien van de geleverde goederen moeten schriftelijk gebeuren. Zichtbare gebreken melden binnen de 2 werkdagen na levering. Wanneer de opdrachtgever geen aanmerking heeft gemaakt, wordt de opdrachtgever geacht deze te hebben goedgekeurd. Niet zichtbare gebreken melden binnen de 2 werkdagen na vaststelling. Elke klacht betreffende facturatie dient te geschieden per aangetekende brief binnen de acht dagen na de datum vermeld op factuur. Wat ook de gevolgen mogen zijn van een klacht, deze zullen nooit recht geven op een eis tot schadevergoeding. Kleine afwijkingen in kleur en formaat kunnen niet ingeroepen worden als klacht.
 8. Ideeën Crebist aanvaardt geen ideeën, concepten of technieken voor nieuwe services of producten. Indien zulke informatie wordt ontvangen zal dit niet worden aanzien als zijnde vertrouwelijk en kan Crebist deze informatie vrij gebruiken, communiceren en exploiteren op welke manier dan ook.
 9. Bedenkingtermijn
  1. Domeinnamen De klant beschikt NIET over het recht om van een aankoop van een domeinnaam af te zien. Daar de domeinnaam “op maat” gemaakt wordt heeft de klant (volgens Artikel 80, §4,2° van de Wet betreffende de handelspraktijken van 14 juli 1991) geen recht op de wettelijke verzakingstermijn van 7 dagen. Dit betekent dus dat U, eenmaal uw domeinnaam geregistreerd is, niet meer kan beschikken over een bedenkingtermijn. Tussen het plaatsen van uw bestelling en het moment dat uw domeinnaam geregistreerd wordt kan u echter nog steeds afzien van uw aankoop. Nieuwe registraties en transferaanvragen worden pas aangevraagd na ontvangst van uw betaling.
  2. Drukwerk of andere gepersonaliseerde goederen/diensten De klant beschikt NIET over het recht om van een aankoop van drukwerk of gepersonaliseerde goederen/diensten af te zien. Daar deze producten/diensten “op maat” gemaakt worden heeft de klant (volgens Artikel 80, §4,2° van de Wet betreffende de handelspraktijken van 14 juli 1991) geen recht op de wettelijke verzakingstermijn van 7 dagen
  3. Andere diensten De consument beschikt over de wettelijke verzakingstermijn van 7 dagen na aankoop van een dienst of service.
 10. Service
  1. Weigering van service Crebist behoudt zich het recht om naar eigen inzicht een service te weigeren of te annuleren. Indien niet alle voorwaarden worden nageleefd, zal dit resulteren in de onmiddellijke de-activatie van de account zonder enige terugbetaling. Het ontbreken van de nodige informatie of medewerking van de klant kan ook resulteren in de weigering/de-activatie van de service. Crebist is niet verantwoordelijk voor welke schade dan ook, met inbegrip van directe of indirecte schade, inclusief winstderving, voortvloeiend uit een overeenkomst of uit een onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), tengevolge van of met betrekking tot de registratie of het gebruik van een domeinnaam, hostingservices of het gebruik van één van onze extra diensten, zelfs als Crebist vooraf was ingelicht van de mogelijkheid van zulke schade, bijvoorbeeld m.b.t.: het registreren of verlengen (of het niet registreren of verlengen) van een domeinnaam; het doorsturen of bewaren van e-mail; het koppelen van een domeinnaam aan webruimte of aan IP-adressen; het beëindigen van de bevoegdheid van Crebist om domeinnamen te registreren; opeisen van rechten op domeinnamen door derden; technische problemen of fouten; handelingen of nalatigheden m.b.t. de aanvraag, registratie of verlenging van de domeinnamen die resulteren in het niet-registreren of schrappen van een domeinnaam.
  2. Beperking van aansprakelijkheid In geen enkel geval kan een partij de andere partij aansprakelijk stellen voor enige indirecte, incidentele of consequente schade die voortkomt of is ontstaan bij de hosting of andere services. Dit houdt in, maar is niet gelimiteerd tot de schade te wijten aan het verlies van data, vertragingen, niet-afleveren, verkeerd afleveren of onderbrekingen van de service. Op geen enkel moment kan Crebist aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke klachten, claims, kosten (inclusief aanvaardbare gerechtskosten), aansprakelijkheid of rechtzaak, die voortkomt of is ontstaan bij elk type van inbreuk. De klant staat Crebist toe om, zonder evenwel kennis te nemen van de inhoud, een automatische scan te maken van zijn inkomende e-mails om e-mails met virussen en ongevraagde e-mails te verwijderen.
  3. Misbruik van systeem bronnen Iedere poging om een server van Crebist te ondermijnen of te beschadigen zijn strikt verboden. Het is een inbreuk voor iedereen die, inclusief maar niet gelimiteerd tot, posts of programma’s die een grote CPU snelheid of opslagruimte gebruiken, het gebruik van mailservices toestaan, mail forwarding, pop accounts of auto responders anders dan voor zijn eigen account; of het doorverkopen, verhuren of toeeigenen van cgi, php, asp, … scripts die geïnstalleerd staan op onze servers.
  4. Systeem & netwerk beveiliging Inbreuken op het systeem of de netwerkbeveiliging zijn verboden en zullen zowel burgerlijk als strafrechterlijk worden vervolgd. Enkele voorbeelden zijn, maar niet gelimiteerd tot het volgende: niet-toegestane toegang, gebruik of scannen van een systeembeveiliging of echtheid maatregels, data of verkeer. het zonder beperking storen van de service naar elke gebruiker, host of netwerk: mail bombing, flooding, opzettelijk trachten een systeem te overladen en aanvallen versturen. vervalsen van een tcp-ip pakket header of om het even welk deel van de header informatie in een e-mail of nieuwsgroep posting.
  5. Onwettig gebruik Crebist servers en diensten mogen enkel gebruikt worden voor wettelijke doeleinden. Overdracht, verspreiding of opslag van enig materiaal, dat in strijd is met de wet of één van de regels, is verboden. dit omvat, maar is niet gelimiteerd tot, beschermd auteursrechtelijke materiaal, handelsmerk, handelsgeheim of elk andere intellectuele eigendom dat gebruikt wordt zonder toestemming en materiaal dat (waarvan Crebist oordeelt) het aanstootgevend en/of lasterlijk is, een onwettige bedreiging inhoudt of exportrechten schendt.voorbeelden van onaanvaardbare inhoud of links:illegale software, hackersprogramma’s of archieven, warez sites, irc bots, illegale mp3’s. Crebist zal de enige zijn die zal beslissen over de mogelijke overtreding van deze voorziening. Het versturen van spam wordt niet getolereerd! Bij overtreding behoudt Crebist zich het recht toe om alle verdere dienstverlening aan de overtreder stop te zetten en verdere rechterlijke stappen te zetten.
  6. Afwijkingen Geringe afwijkingen bij kleurendruk/goederen kunnen geen reden zijn tot afkeuring. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, dikte enz… geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen en kan de levering dus niet op enkele exemplaren worden afgekeurd. Het leveren van 10% meer of minder dan de bestelde hoeveelheid is toegestaan. Meerdere of mindere hoeveelheid wordt tegen de eenheidspijs berekend, tenzij anders is overeengekomen.
 11. Wijziging Algemene Voorwaarden Crebist kan te allen tijde de AV wijzigen. 15 kalenderdagen na bekendmaking treden de wijzigingen in werking tenzij een andere termijn wordt aangegeven. De instemming van de klant wordt verondersteld te zijn verkregen indien deze niet binnen 10 kalenderdagen schriftelijk heeft gereageerd. Wijzigingen kunnen worden bekendgemaakt en worden geacht tegenstelbaar te zijn door middel van de mededeling hiervan op de factuur of via (direct) mailing. De eventuele nietigverklaring van één van de clausules van de AV heeft geen enkele invloed op de toepasbaarheid van de andere clausules en brengt in geen geval de nietigheid van de overeenkomst met zich mee. De nietige clausule zal worden vervangen door een geldige clausule die naar best vermogen de intenties van beide partijen bij het afsluiten van de overeenkomst weergeeft
 12. Adresgegevens
  crebist bv
  Hollendries 10
  8573 Tiegem
  Tel +32 479 85 59 64
  info@crebist.be

  BTW: BE 0764.389.296

  IBAN: BE14 7512 1098 9083
  BIC: AXAB BE 22

Bel ons, schrijf ons, laat ons nog iets weten

Image

Mail ons al uw vragen

We houden van mooi ontworpen e-mails met prachtige teksten en foto's... maar een mail met daarin "contacteer ons even" werkt even goed.

info@crebist.be

Image

Toch liever eerst even bellen of WhatsAppen?

Aarzel niet om ons te bellen wanneer je dat fantastische idee even wil afpunten of heel snel van start wil gaan.

+32 479 85 59 64

WhatsApp

Image

Spring binnen in Tiegem

Ongeveer halverwege de beklimming van de Tiegemberg ben je welkom in onze kantoren. Best even bellen op voorhand misschien?

crebist bv
Hollendries 10
8573 Tiegem
BTW BE 0764.389.296